https://www.akkermans.nl/weblog/hoge-raad-geen-sprake-van-samenleven-in-de-zin-van-artikel-1160-bw-geen-terugbetaling-alimentatie/
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
11 april 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Hoge Raad: Geen sprake van samenleven in de zin van artikel 1:160 BW, geen terugbetaling alimentatie
Partijen zijn gescheiden. De man betaalt alimentatie aan de vrouw. Omdat zij enige tijd heeft samengeleefd met een ander als waren zij gehuwd als bedoeld in artikel 1:160 BW, heeft de man verzocht dat de vrouw wordt veroordeeld tot terugbetaling van wat zij te veel heeft ontvangen.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Bank ontneemt klant voortzettingsoptie SEW bij overlijden partner
Dit bericht betreft een samenvatting van de behandeling van een klacht door het KiFiD.
Op 30 april 2018 diende een consument een klacht in tegen een bank omdat zij volgens de klager de op haar rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden doordat zij ertoe is overgegaan de helft van de opgebouwde waarde in de spaarrekening eigen woning (SEW) af te lossen op de hypothecaire geldlening.

Financiële Planning  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Rechtbank Gelderland: Geen lucratief belang, verlies derhalve niet aftrekbaar
Belanghebbende is in 2014 werkzaam als CFO bij een onderneming waarvan E B.V. de tophoudstervennootschap is. Belanghebbende heeft in 2014 certificaten van gewone aandelen in E B.V. gekocht. Hij heeft hiervoor € 630.000 betaald. In december 2014 is de waarde van de certificaten gedaald naar € 1.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Ministerie van Financiën: Wetsvoorstel UBO-register ingediend bij Tweede Kamer
Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2020.
Invoering van het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Financiële Planning  |  Dagnieuws
Ministerie VWS: Vereenvoudiging financiering kleinschalige woonvormen ouderen
Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers echter vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig rond is te krijgen.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Fusievrijstelling overdrachtsbelasting
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de fusievrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing is, omdat de jaarlijkse kostenbesparing voldoende onderbouwd en substantieel is. Bij de overgang van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden is echter een vrijstelling van toepassing bij fusie van een onderneming.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (april 2019)
Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Niet langer is ‘algehele gemeenschap van goederen’ de wettelijk basis, maar de ‘beperkte gemeenschap’! Dit heeft geleid tot nieuwe regels die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit FinSourceOne journaal gaan we op deze nieuwe regels én de verdere gevolgen hiervan in.

Evenementen
FP Karavaan voorjaar 2019
Diverse locaties | Diverse data | 15.30 - 18.00 uur
PE-Masterclasses
Diverse locaties | Diverse data | 13.00 - 17.00 uur
Wft PE Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online | Diverse data | 09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Knelpunten waardeoverdracht kleine pensioenen
Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben minister Koolmees (SZW) twee voorstellen gedaan met betrekking tot het samenvoegen van kleine pensioenen.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Kamervragen & Antwoorden nieuw pensioenstelsel
Minister Koolmees van SZW heeft op 8 april jl. een hele reeks vragen beantwoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.
De vragen waren gesteld door Tweede Kamerlid van Rooijen van 50PLUS.

Pensioen  |  Dagnieuws
Informatie over afkoop/omzetting pensioen in eigen beheer in 2018
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is afgesproken dat de Eerste Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd over het daadwerkelijke gebruik van de regeling tot afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) van het in eigen beheer verzekerde pensioen.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Pensioen van mannen een derde hoger dan dat van vrouwen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat het pensioen van mannen een derde hoger is dan dat van vrouwen.
Zowel mannen als vrouwen bouwen aan het begin van hun arbeidzame leven nagenoeg evenveel pensioen op. Op hogere leeftijd wordt dit beeld echter anders.

Pensioen  |  Dagnieuws
Pensioen en echtscheiding, meer specifiek Boon / Van Loon, blijft de gemoederen bezighouden
Op 27 november 1981 wees de Hoge Raad het voor pensioen en echtscheiding zeer belangrijke Boon / Van Loon-arrest. Per 1 mei 1995 trad de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) in werking. Hierin werd de verdelingssystematiek, zoals van toepassing sinds Boon / Van Loon gewijzigd.
Pensioen  |  Dagnieuws  | Vaktechniek
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden